Δημοσίευση σχετικά με το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Περίληψη


Το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης είναι μια συνεργασία ειδικού και γενικού σχολείου με άξονα την “Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα” και υλοποιήθηκε στα πλαίσια Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Συγκεκριμένα μαθητές με διαφορετικές δυνατότητες και δεξιότητες, από το τμήμα Μαγειρικής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ) Αγίου Δημητρίου και από την Α΄ Λυκείου του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) Νέας Ιωνίας, ίδρυσαν και λειτούργησαν μαθητική κοινωνική επιχείρηση, με βάση το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», που διοργανώνει το «Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων» / Junior Achievement Greece. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στηρίχθηκε στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης που συμπληρώθηκαν από τους μαθητές των δύο σχολείων πριν από την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων.